ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δήμαρχος
ΖΗΣΗΣ ΒΑΪΝΑΣ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας- Χωροταξίας & Δ.Ε. Χαλκηδόνος
ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών,  Παιδείας & Δ.Ε. Κουφαλίων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου, Περιβάλλοντος 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Τοπικής Επιχειρηματικότητας & Οικονομικής Ανάπτυξης
ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΑΧΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΙΤΙΚΗΣ Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Πρόεδρος Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ Γενική Γραμματέας
ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ Δημοτική Σύμβουλος
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ-ΚΩΤΟΥΛΑ Δημοτική Σύμβουλος
ΒΛΑΣΙΟΣ ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ Δημοτική Σύμβουλος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Δημοτική Σύμβουλος
ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΡΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΚΛΑΛΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΟΥ Δημοτική Σύμβουλος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΝΤΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΑΝΔΑΡΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΧΡΥΣΗ ΤΣΩΚΟΥ Δημοτική Σύμβουλος
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

 1. Το δημοτικό συμβούλιο  αποφασίζει για όλα τα θέμα- τα που αφορούν το δήμο, εκτός  από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου  στην  αρμοδιότητα του δημάρχου  ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο  μεταβίβασε σε επιτροπή του.
 2. Το δημοτικό συμβούλιο  εκφράζει τις  θέσεις  του σε θέματα  τοπικού  ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές  ή αρμόδια όργανα  ζητούν  τη γνώμη του .
 3. Ορίζει  τους  φόρους,  τα τέλη,  τα δικαιώματα και τις εισφορές.
 4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών  του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον  πρότυπο κανονισμό  του  άρθρου 67 του  παρόντος.
 5. Αν δεν  έχει  θεσπισθεί  κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει  ο εν λόγω  πρότυπος κανονισμός.
 6. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι  την εγκατάσταση των νέων δημοτικών  αρχών, το δημοτικό συμβούλιο  αποφασίζει μόνο για θέματα  που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις  εξαιρετικά επείγουσας  και απρόβλεπτης ανάγκης .
 7. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή  του να μεταβιβάζει στην  επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές  του σχετικές με το αντικείμενό της.

Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

 1. Το δημοτικό συμβούλιο  συνεδριάζει ύστερα  από πρόσκληση  του προέδρου  τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
 2. Ο πρόεδρος  καλεί  επίσης  το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή  πρόσκληση,  στην  οποία αναφέρονται τα θέματα  της  ημερήσιας διάταξης, όποτε  το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα  τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του  συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο  των συμβούλων της μειοψηφίας . Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις  απαιτείται γραπτή αίτηση,  στην οποία αναφέρονται τα θέμα- τα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις  δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα  για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες,  αφότου εκδόθηκε απορριπτική  απόφαση  του συμβουλίου, εκτός  εάν  γίνεται επίκληση  νεότερων στοιχείων.Αν κατά τον υπολογισμό του ενός  τρίτου  (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός,  τότε ο αριθμός  αυτός  στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση  μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).Αν το συμβούλιο δεν  προσκληθεί  το αργότερο μέχρι την έκτη  ημέρα από την υποβολή της αίτησης,  συνέρχεται  ύστερα  από πρόσκληση  εκείνων που υπέβαλαν  την αίτηση  και αποφασίζει για τα θέματα,  για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.
 3. Αν ο πρόεδρος  παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές  να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία  και σε περίπτωση υποτροπής  μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα  με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος .
 4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση  επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις  (3) τουλάχιστον πλήρεις  ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.Δημοτικός σύμβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση  των δημοτικών  αρχών να δηλώσει  στον  πρόεδρο του  δημοτικού συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει  με την ίδια δήλωση  αντίκλητο στην  έδρα του  δήμου,  στον  οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις  συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει  με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή  του,  πρόσφορο  μέσο  για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης  στην ιστοσελίδα του δήμου.
 5. Σε κατεπείγουσες  περιπτώσεις, η πρόσκληση  αυτή μπορεί να επιδοθεί  ή να γνωστοποιηθεί την  ημέρα  της συνεδρίασης . Στην πρόσκληση  πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει  κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο  αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
 6. Στις  συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος,  αλλιώς  η συνεδρίαση είναι  άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις  συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα  να εκφράζει τις απόψεις  του κατά προτεραιότητα . Όταν  ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν  στερείται του δικαιώματος της  ψήφου κατά  τη λήψη  αποφάσεων  από το συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις των δημοτικών  συμβουλίων  λαμβάνουν το λόγο,  εκτός  του δημάρχου  και του αρμόδιου  αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές  ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους  στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον  ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν  να τοποθετηθούν ανά θέμα . Με τον  κανονισμό λειτουργίας του  δημοτικού συμβουλίου, επιβάλλονται πάντως αντίστοιχοι χρονικοί περιορισμοί  για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, για τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.
 7. Ο πρόεδρος  καταρτίζει την ημερήσια  διάταξη. Στην ημερήσια  διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα  που προτείνει ο δήμαρχος,  η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει  δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου  ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής  παράταξης και χωρίς συζήτηση,  με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού  των μελών  του,  ότι ένα  θέμα  το οποίο δεν  είναι  γραμμένο στην  ημερήσια διάταξη είναι  κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση  γι’ αυτό  με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη  της συζήτησης των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης.  Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής .
 8. Στις  συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι  των τοπικών και δημοτικών  κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής  κοινότητας όταν στην ημερήσια  διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα,  που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα  αυτά, τα ανωτέρω  πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.
 9. Με  προεδρικό  διάταγμα, που εκδίδεται μετά  από πρόταση του Υπουργού  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά  από πρόταση  της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του  δημοτικού συμβουλίου,  ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
 10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις  το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει, εκτός  της  έδρας  του,  στις  τοπικές και δημοτικές κοινότητες, ύστερα  από απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του.

Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

 1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι  έχουν  υποχρέωση να μετέχουν σε όλες  τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους  αναθέτει νόμιμα  το συμβούλιο.
 2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του  συμφέροντος του  συνόλου των δημοτών.
 3. Σε  σύμβουλο   που απουσιάζει αδικαιολόγητα  σε τρεις  (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα  με τη διαδικασία του  άρθρου  234 του  παρόντος, η πειθαρχική  ποινή της αργίας  και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική  ποινή της έκπτωσης.  Σύμβουλος, που επιθυμεί  να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα  που υπερβαίνει τις  τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει  τη σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.
 4. Σε σύμβουλο  που δεν εκτελεί τις  υποχρεώσεις του για διάστημα  που υπερβαίνει τους τρεις  (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια  του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα  με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος,  η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.
 5. Ο πρόεδρος  του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται  να ενημερώνει γραπτώς  τον  Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας  συμβούλου σε τρεις  συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων  συμβούλου για διάστημα  μεγαλύτερο από τρεις  (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη  αυτής  της  υποχρέωσης  από τον  πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.