Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου