ΑΡ.174/2014 ΑΔΣ Συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ.1 παρ.1 του Π.Δ.270/81, για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014