ΑΟΕ 71/2015 Περί ψήφιση πίστωσης ποσού 160 ευρώ για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριιο