ΑΡ.19/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Λήψη απόφασης επί ακύρωσης της αρ.262/2014 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο “Εξώδικος Συμβιβασμός και κατάργηση δίκης