Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29.6.09 και 5954/2.7.09 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.). Επιπλέον, με τις αριθ. 15340/31-10-2012 και 19140/26-9-2014 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Κατανομή Πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013 (ΠΑΑ)», εγκρίθηκαν πρόσθετες κατανομές πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης και για το τοπικό πρόγραμμα στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Με την 5η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: “Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης”. Οι τίτλοι των υποκατηγοριών και δράσεων είναι οι εξής:

leader

Περιοχή Εφαρμογής

Συγκεκριμένα για το Δήμο Χαλκηδόνος, ορίζεται ως περιοχή εφαρμογής η Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων (εκτός σχεδίου πόλεως), Χαλκηδόνας, Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Βαθυλάκκου, Γέφυρας και Νέας Μεσήμβριας.

Χρόνος και τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00

-Οι προτάσεις θα υποβάλλονται στην εδρα της Ο.Τ.Δ.: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος. Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΘ».

Διευκρινίσεις και πληροφορίες

 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ