Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έως 30.9.2015 του Ν.4305/2014