«Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 19938/6-11-2015 και αρ. διακήρυξης 299/2015»
Σχετικά με τον πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών για το έργο: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ: 1.2 – Διαχείριση του Έργου (Project management), 2.1 – Συνέδριο έναρξης του προγράμματος (Opening conference), 2.2 – Ενημερωτικά Φυλλάδια, Αφίσες, Εκπαιδευτική Εφαρμογή, (Promotional material), 2.3 – Ανάπτυξη διαδικτυακού ιστοτόπου (Joint Web Portal), 2.4 – Συνέδριο λήξης του προγράμματος (Closing Conference), 2.5 – Σχέδιο Επικοινωνίας (Communication Plan), 5.2 – Διοργάνωση ημερίδων εκπαίδευσης (Workshops), 5.3 – Οργάνωση επισκέψεων στους πρότυπους χώρους επεξεργασίας και παραγωγής βιοκαυσίμων (Study visits), στο πλαίσιο του έργου «Increased rural economic development in cross border region by empowering agriculture through using waste straw for energy production – STRAWPOWER» του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013, προς ενημέρωσης σας και αποφυγή λαθών θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο μιας εταιρείας/ενώσης/κοινοπραξίας ή το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, σε περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου, θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το Άρθρο 12 «Προθεσμία υποβολής προσφορών» της υπ’αριθμ. 299/2015 διακήρυξης(αρ. πρωτ. 19938/6-11-2015) μέχρι την 8/12/2015 και ώρα 11:00π.μ. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί μέσω:
• ΕΛΤΑ,
• Εξουσιοδοτούμενων αντιπροσώπων,
• Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier).
θα γίνει δεκτή μόνο εάν φτάσει στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθεί μέχρι την προηγούμενη της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι μέχρι την 07/12/2015, σύμφωνα με το Άρθρο 14 «Σύνταξη και υποβολή προσφορών» της υπ’αριθμ. 299/2015 διακήρυξης(αρ. πρωτ. 19938/6-11-2015). Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.