ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Τμήμα Υποστήριξης πολιτικών οργάνων
Τηλ.: 2391330141
 
 
 
 
 
Κουφάλια, 9/2/2016
Αριθμ. πρωτ.: 2110
 

 ΠΡΟΣ 
Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2016 Ε.Π.Ζ.             
 
Καλούνται τα μέλη της Ε.Π.Ζ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις  12/2/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 στο γραφείο του Δημάρχου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα :
 

  1. Συζήτηση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Χαλκηδόνος.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Ιωάννης Τσουκνιδάς

Δήμαρχος Χαλκηδόνος