ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/03/2016