ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 44η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ