ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Εθ.Αντίστασης 36, ΤΚ 57100
Πληρ: Γκαντσίδου Δήμητρα
Τηλ.: 2391330131 – 126
Fax:2391330130

Κουφάλια, 07/03/2017
Αριθμ. Πρωτ. 3161

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΦΝΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ.

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας εβδομήντα επτά (77) δάφνινων στεφανιών κατάθεσης σε εκδηλώσεις-επετείους, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.909,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, εντός τεσσάρων (4) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας ανάρτησης, σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΦΝΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ μέχρι και τις 10/03/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών του Δήμου στον 1ο όροφο του Δημαρχείου στα Κουφάλια.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει αμέσως μετά την υποβολή προσφοράς να προσκομίσουν και τα ακόλουθα απαραίτητα έγγραφα:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
β) Φορολογική ενημερότητα
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ) Βεβαίωση εγγραφής και ενημερότητας σε Επιμελητήριο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

Συννημένο αρχείο (Μελέτη):
Μελέτη στεφανιών αδάμ 2017