ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3ης επαναληπτικής-για αρ.3_73ΚΔΩΗ2-7ΓΛ