Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
(2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ΧΓ1ΩΗ2-10Τ