«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη 10 θέσεων σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Χαλκηδόνος»
Σχετ.: Το υπ’ αρ. 3208/Β/13-9-2017 ΦΕΚ
  
Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Χαλκηδόνος ενδιαφέρεται για την κάλυψη δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών ΤΕΙ.
Όσοι επιθυμούν να απασχοληθούν στον Δήμο, παρακαλούνται να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο Δημάρχου και στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως (Δημαρχείο Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36, Κουφάλια, 1ος όροφος), ως κάτωθι:
1.Αίτηση συμπληρωμένη από τον/την ενδιαφερόμενο/-η (πρωτοκολλείται από την Υπηρεσία)
2.Αναλυτική βαθμολογία σπουδών
3.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Tηλ. Επικοινωνίας: 2391330101 και 2391330172
Οι ασφαλιστικές εισφορές και αποζημίωση των σπουδαστών αυτών που βαρύνουν τον Φορέα Απασχόλησης, καθώς και το ύψος της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ