ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία, το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών το Μητρώο Πολιτών, το οποίο θα διασυνδέσει όλες τις υπηρεσίες ληξιαρχείου και δημοτολογίου της Ελλάδας.

Έτσι, όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Δημοτολογίου θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης των τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων μέσω των οποίων ενημερώνεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου.
Συνεπώς, ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι το γραφείο δημοτικής κατάστασης θα παραμείνει κλειστό για το κοινό και δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά, από τις 15 έως τις 19 Ιανουαρίου 2018, λόγω εργασιών του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Πολιτών (μετάπτωση στοιχείων).
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.