Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη σε ευρώ για την σύναψη
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου “Συντήρηση σχολικών
κτηρίων έτους 2018” με προϋπολογισμό 350.351,57 € + 84.084,38 € =434.435,95 (ΦΠΑ 24%).