ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
O ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός
(1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλκηδόνος, που
εδρεύει στα Κουφάλια