ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018
για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αντίτιμο
σύμφωνα με τη διαδικασία του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-07-1980)

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά
δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού
Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2018–2019, που εδρεύει στα Κουφάλια