Για τα σχετικά σχέδια μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ποδούρη στο 2391330125.
SAY
TSY
ΕΣΥ
ΦΑΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΚΗΜΔΗΣ+ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΗΜΔΗΣ 116-2018
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ
TEYD