Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Χαλκηδόνος, προχώρησε στην επικαιροποίηση του καταλόγου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος, που εντάσσονται στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.),  της περίπτωσης ζ της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του Ν4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο και με αρ. πρωτ. 4844-06/04/2021  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος

2021.04.06-4841_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_signed.