Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης : “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” με κωδικό MIS 5067555.
Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:
1. Συμβουλευτική με στόχο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, 3 ωρών για κάθε ένα από 45 ωφελούμενους και επιπλέον 31 ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας για κοινωνικές επιχειρήσεις
2. Προγράμματα Κατάρτισης (3 συνολικά), για 15 ωφελούμενους το καθένα, στα εξής θέματα:
I. «ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
II. «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»
III. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
3.Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.
Η Πράξη απευθύνεται συνολικά σε 45 ανέργους, απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κατοικούν στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα (Δ. Κ. Βραχιά, Κύμινα και Ν. Μάλγαρα της ΔΕ Αξιού και των Δ. Κ. Ανατολικού και Χαλάστρας της ΔΕ Χαλάστρας) του Νομού Θεσσαλονίκης.
Κάθε ωφελούμενος θα συμμετέχει σε όλες τις Δράσεις της Πράξης (Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση).
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων.
Η Αναλυτική Πρόσκληση βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ www.aneth.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 1-4-2021 έως και 16-4-2021 (ώρα 15.00)