3α)Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας υπ.αρ.1527_Ψ9Ξ9ΩΗ2-Χ4Κ 4α)Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας υπ.αρ.1527_Ψ4Χ0ΩΗ2-Ο0Δ