Υποβολή των αιτήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10/08/2021 έως και 16/08/2021
Οι θέσεις αφορούν εργασία μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4-2021
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 4-2021
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ 4-2021