Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ.
Υποβολή των αιτήσεων ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 14/08/2021 έως και 23/08/2021.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_05_2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3_2021_ΩΔΑ0ΩΗ2-066