ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021-2022

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΟΧ 4/2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021-2022-6Σ78ΩΗ2-ΖΕΧ