Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος 2021»

συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 (CPV: 45233251-3:- Εργασίες επαναδιάστρωσης)

 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016

 

 1. Περιγραφή Αντικειμένου Έργου:

Το έργο  αφορά στη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου στο αγρόκτημα του Δήμου Χαλκηδόνος.

Συγκεκριμένα  με το παρόν έργο προβλέπεται η διάστρωση αμμοχαλικώδους υλικού σε επιφάνεια συνολικού εμβαδού 53.666,66 m2, με μέσο πάχος στρώσης αμμοχάλικου 15 cm και με ελάχιστο πλάτος διατομής οδών 2,50m, σε αγροτικές οδούς σε όλο το Δήμο Χαλκηδόνος.

 1. Πρόσβαση στα τεύχη:

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (https://dimoschalkidonos.gr), καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 182946

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη Διακήρυξη του έργου του τίτλου.

 1. Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 161.290,32€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και αναλύεται σε:

 • Δαπάνη Εργασιών: 813,54
 • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 386,43 €
 • Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 029,99 ,
 • Αναθεώρηση: 36 €

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ και συγκεκριμένα με πίστωση 100.000,000 € σε βάρος του ΚΑ 30.7333.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, ενώ ποσό 100.000,00 € θα πιστωθεί στο έτος 2022. 

 

 1. Προθεσμίες-Χρόνος Ισχύος Προσφορών:
 • Ως ημερομηνίακαι ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  14/10/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνεςαπό την υπογραφή της σύμβασης.
 • Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ (3.225,81) ευρώ, η οποία θα  απευθύνεται στον Δήμο Χαλκηδόνος.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 13/09/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τρίτη 05/10/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 08/10/2021, ημέρα Παρασκευή

Υπεύθυνη πληροφοριών: Μακρίνα Μηνάογλου, τηλ. 23913 30163, e-mail: m.minaoglou@n3.syzefxis.gov.gr.

 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος

 

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΜΕΛΈΤΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

espd-request-v2_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___010921_signed