Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15980/21-10-2021 Πρακτικό Επιλογής Ασκούμενων Δικηγόρων αποφασίστηκε από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής επιλογής ασκούμενων δικηγόρων του εδαφίου γ΄ της παρ.β της Κ.Υ.Α. με αριθ. 40134/13-10-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4535/Β΄//14-10-2020) των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών με θέμα: «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Χαλκηδόνος» ως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2426/Β΄/07-06-2021) και ισχύει, η επιλογή των

1. Ευφροσύνης Γεωργιάδου του Πέτρου (αρ. πρωτ. αίτησης 15109/08-10-2021) και

2. Ολυμπίας Τραπεζανίδου του Δημητρίου (αρ. πρωτ. αίτησης 15776/19-10-2021)

για να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους ως υποψήφιοι δικηγόροι στον Δήμο Χαλκηδόνος για το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2021 έως και την 30η Απριλίου 2022, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών.