ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 18/11/2021 έως και 24/11/2021 (5 εργάσιμες ημέρες)αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email:dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr

Οι θέσεις είναι μόνο μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης νακατέχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στοπαράρτημα της ανακοίνωσης.