4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_60ΘΧΩΗ2-ΨΒΔ3α)ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ_Ψ2ΓΔΩΗ2-Ρ2Ι