Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 6232/27-4-2022 Πρακτικό Επιλογής Ασκούμενου Δικηγόρου αποφασίστηκε από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής επιλογής ασκούμενων δικηγόρων του εδαφίου γ΄ της παρ.β της Κ.Υ.Α. με αριθ. 40134/13-10-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4535/Β΄//14-10-2020) των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών με θέμα: «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Χαλκηδόνος» ως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2426/Β΄/07-06-2021) και ισχύει, η επιλογή της

  1. Κωνσταντέλλια Αναστασία του Γεωργίου (αρ. πρωτ. αίτησης 5837/18-4-2022)

για να πραγματοποιήσει  την άσκησή της  ως υποψήφιας δικηγόρου, στον Δήμο Χαλκηδόνος για το χρονικό διάστημα από 1η Μαϊου 2022 έως και την 31η Οκτωβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών.