ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΑΕΔ

(αποστολή με ηλεκτρονική σάρωση στο e-mail του Δήμου: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δημόσια-Πρόσκληση3097718.02.2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ