Ω2ΑΜΩΗ2-ΩΛ7_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ_ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ