search

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ»

(Αρ. Μελέτης: 91/2022)

(CPV: 45431000-7:- Εργασίες πλακόστρωσης)

 

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ», μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.

 

 

 1. Περιγραφή Αντικειμένου Έργου:

Το έργο αφορά κυρίως στη διαμόρφωση και ανακατασκευή τμήματος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στη Δ.Κ Κουφαλίων, από  την οδό Aγίου Γεωργίου μέχρι την οδό Στρατ. Πλαστήρα και περιλαμβάνει διαπλάτυνση των πεζοδρομίων τοπικά στις διασταυρώσεις των οδών (κυκλοφοριακοί λαιμοί) με ταυτόχρονη μείωση του πλάτους του οδοστρώματος καθώς και ανακατασκευή των πεζοδρομίων με διαμόρφωση οργανωμένης στάθμευσης επί εσοχών εκατέρωθεν της οδού σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και με ότι αναλυτικά προβλέπεται στην Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή του έργου.

Συνοπτικά προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Διαμόρφωση νέας διατομής της κεντρικής οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Αγ. Γεωργίου μέχρι την οδό Στρατ. Πλαστήρα, με ελάχιστο πλάτος 6,50 μ. μέσω της κατασκευής διαπλατύνσεων στις διασταυρώσεις με τις κάθετες οδούς και την ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού επί διαμορφωμένων εσοχών πλάτους 2,00 μ.  Το συνολικό μήκος της επέμβασης επί της οδού Εθν. Αντίστασης (από την οδό Αγ. Γεωργίου μέχρι την οδό Στρατ. Πλαστήρα) είναι περί τα 730 μέτρα.
 • Συναρμογή των διαπλατύνσεων στις διασταυρώσεις με τις κάθετες τοπικές οδούς, με βαθμιαία τοπική στένωση του πλάτους οδοστρώματος των δευτερευσουσών (σε σχέση με την Εθν. Αντίστασης) οδών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
 • Διαμόρφωση νέας διατομής του τμήματος της οδού Αγ. Γεωργίου από την οδό Εθν. Αντίστασης έως την οδό Φιλίππου με κατεύθυνση προς την οδό Φιλίππου, με ελάχιστο πλάτος οδοστρώματος 3,50 μ. και ταυτόχρονη αύξηση του πλάτος του νότιου τμήματος του πεζοδρομίου (νέο πλάτος πεζοδρομίου = 3,00 μ.).
 • Παρεμβάσεις και διαμορφώσεις όπως φυτεύσεις στα πεζοδρόμια, σημεία στάσης (καθιστικοί πάγκοι), ειδικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία, παρεμβάσεις και ρυθμίσεις στις περιοχές των σχολικών συγκροτημάτων και ενσωμάτωση ήπιων τεχνικών διαχείρισης των ομβρίων υδάτων.
 • Τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης ρυθμιστικής σήμανσης σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση ρύθμισης της κυκλοφορίας της παρούσας μελέτης.

 

 1. Πρόσβαση στα τεύχη:

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (https://dimoschalkidonos.gr), καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό190852 .

   

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη Διακήρυξη του έργου του τίτλου.

 1. Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 782.258,30 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (970.000,29 , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και αναλύεται σε:

 

Δαπάνη Εργασιών 555.998,01 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  100.079,64 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 98.411,65 €,

Αναθεώρηση:  27.769,00 €

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου και ΣΑΤΑ (ΚΑ 30.7324.01) και περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκηδόνος του έτους 2022 για το ποσό των 30.000,00 €, του έτους 2023 για το ποσό των 620.000,00  και για το έτος 2024 για το ποσό των 320.000,29 € (πολυετής δαπάνη).

 1. Προθεσμίες-Χρόνος Ισχύος Προσφορών:
 • Ως ημερομηνίακαι ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  22/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η28/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνεςαπό την υπογραφή της σύμβασης.
 • Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκατρεις (13) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (15.645,17€) και η οποία θα  απευθύνεται στον Δήμο Χαλκηδόνος.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 21-11-2023 άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/09/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 16/09/2022.

Υπεύθυνοι πληροφοριών:

Παπαγεωργίου Μαρία, τηλ. 23913 30165, e-mail: m.papageorgiou@n3.syzefxis.gov.gr

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ+ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΗΜΔΗΣ 91-2022

91_2022 Τιμολόγιο Μελέτης

09_ΕΣΥ signed

Οικονομική_προσφορά Έργου_αρ_ 92_2022(1)

ΕΕΕΣ-ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ