περιληψη_διακήρυξης_εκμίσθωσης_1797-13_9ΦΛΗΩΗ2-23Δ