Ο Δικαιούχος Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

 • «Aνάπλαση και ασφαλτόστρωση σε οδούς των οικισμών Αγίου Αθανασίου, Χαλκηδόνος και Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος»
 • Εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016

 1. Περιγραφή Αντικειμένου Έργου:

Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου είναι, η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

Η υλοποίηση έργων οδοποιίας όπως: εκσκαφές, κατασκευή υπόβασης με υλικά του άρθρου Γ-3 που αφορούν σε στρώση στράγγισης οδοστρώματος και βάσης οδοστρωσίας, εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, εφαρμογή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, κατασκευή κρασπέδων με διάνοιξη τάφρων για την ορθή κατασκευή τους, διάφορες κατασκευές από σκυρόδεμα (οχετοί, στερεά εγκιβωτισμού δρόμων κ.λ.π.).

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν σε υφιστάμενες χαλικοστρωμένες οδούς στους οικισμούς Αγίου Αθανασίου, Χαλκηδόνας και Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος .

 1. Πρόσβαση στα τεύχη:

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (https://dimoschalkidonos.gr), καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 88079

 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη Διακήρυξη του έργου του τίτλου.

Ειδικά όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην/στις κατηγορία/ες 1ης τάξης & ΑΝΩ για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (καθώς και Α2 Αναβάθμιση λόγω κοινοπραξίας) (βάσει των διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του Ν.4412/2016)/

 1. Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 403.225,81 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 295.773,36  €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):53.239,20 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 52.351,88 €,

Αναθεώρηση: 1.861,37€

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

Ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ του έργου είναι: 0011029441

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ 14933/2022-05/10/2022  (ΑΔΑ:ΨΔ6ΣΩΗ2-ΤΡΦ, ΑΔΑΜ: 22REQ011380002), για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης, συνολικού ύψους 500.000,00 €, η οποία κατανέμεται στα έτη 2022 & 2023 (πολυετής δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ 64.7341.03)

 1. Χορήγηση Προκαταβολής

Για την παρούσα Διαδικασία προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο,  ύψους 5% της αξίας της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), ήτοι ποσού ίσο με είκοσι χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (20.068,22 €) (συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

 1. Προθεσμίες-Χρόνος Ισχύος Προσφορών:
 • Ως ημερομηνίακαι ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. 
 • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεταιη 28/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
 • Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σεδώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 • Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (13) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιαδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.064,52) και η οποία θα  απευθύνεται στον Δήμο Χαλκηδόνος.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 21/01/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως Πέμπτη, 10/11/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο 16/11/2022, ημέρα Τετάρτη.

Υπεύθυνοι πληροφοριών:

Μακρίνα Μηνάογλου, τηλ. 23913 30163, email: m.minaoglou@n3.syzefxis.gov.gr.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος.

 Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 4313/23-09-2022, σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Κ.Μ.            

ΔΙΑΥΓΕΙΑ+ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ

ΔΔ118-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (2)

ΔΔ119-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΔ124-ΕΣΥ_2022

ΕΕΕΣ LEADER ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΔΔ128 -ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_2022