17α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ εκ νέου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-1797-9 _ΑΔ-6Ο0ΖΩΗ2-018