search

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

(CPV: 45233251-3Εργασίες επαναδιάστρωσης)

 

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

 • «Aποκατάσταση κατεστραμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος»
 • Εκτιμώμενης αξίας 957.258,07 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016

 1. Περιγραφή Αντικειμένου Έργου:

Το δημοπρατούμενο έργο αφορά κυρίως στην αποκατάσταση του υφιστάμενου οδικού δικτύου στο Δήμο Χαλκηδόνος. Συγκεκριμένα, τμήματα των ασφαλτοστρωμένων δημοτικών δρόμων που συνδέουν το Άδενδρο και το Παρθένιο με το Μικρό Μοναστήρι , έχουν καταστραφεί σε όλο το μήκος τους μετά τις ισχυρές νεροποντές του Νοεμβρίου 2017 και η κυκλοφορία των τροχοφόρων είναι επικίνδυνη ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει:

 • Αποκατάσταση οδοστρώματος στο1ο τμήμα, που συνδέει το Άδενδρο με το Μ.Μοναστήρι μήκους 2,3 χλμ
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος,στο 2ο τμήμα, που συνδέει το Παρθένιο με το Μ.Μοναστήρι μήκους 2,5 χλμ
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος, στο3ο τμήμα, που συνδέει τα δύο προηγούμενα τμήματα με την παλιά ΕΟ Θες/νίκης-Αθηνών, συνολικού μήκους 1,9 χλμ

Για την αποφυγή παρόμοιων καταστροφών που οφείλονται στην άνοδο της στάθμης των νερών θα ακολουθηθεί ειδική διαστωμάτωση κατά την κατασκευή των δρόμων στα δύο πρώτα τμήματα , αφού πρώτα απομακρυνθεί ο κατεστραμμένος ασφαλτοτάπητας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικότερα ορίζονται στο τεύχος τεχνικής έκθεσης – περιγραφής.

 1. Πρόσβαση στα τεύχη:

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (https://dimoschalkidonos.gr), καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 191901

 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη Διακήρυξη του έργου του τίτλου.

Ειδικά όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην/στις κατηγορία/ες 2ης τάξης & ΑΝΩ για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

 1. Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση
  • Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 957.258,07€ πλέον Φ.Π.Α.,  (1.187.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) και αναλύεται σε:

 • Δαπάνη Εργασιών: 137,39€
 • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 204,73€
 • Απρόβλεπτα 101,32€(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(β) του ν. 4412/2016, όπως ισχύει
 • Δαπάνη Αναθεώρησης ύψους  512,06€ (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016)
 • Δαπάνη ΑΕΚΚύψους 493,70€
 • Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% επί της δαπάνης ΑΕΕΚΚ:  808,87€
  • Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2022 μέχρι το ύψος των 600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και από πιστώσεις του Δήμου Χαλκηδόνος για το υπόλοιπο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι για το ποσό των 587.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τους όρους της από 03/05/2022 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Δήμου Χαλκηδόνος.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί οι ακόλουθες σχετικές αποφάσεις:

1.Η  με αρ.πρωτ. 2865/2023 απόφαση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης Δημάρχου Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 6ΙΔΥΩΗ2-ΩΗ5 & ΑΔΑΜ: 23REQ012178827), συνολικού ύψους 1.187.000,00 €, σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.04.

ΚΑΙ

 1. Η με αρ.πρωτ. 134250/09-12-2021 (ΑΔΑ: Ω2Κ946ΜΤΛΡ-ΝΒΒ) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο ΠΔΕ 2021, στη ΣΑΕΠ808/ΤΡΟΠ.1 του έργου με κωδικό εναριθμο 2018ΕΠ80800002 και η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση με αρ. πρωτ. 72885/19-7-2022 (ΑΔΑ:ΨΘΣΑ46ΜΤΛΡ-ΩΑΧ) .

 

 1. Προθεσμίες-Χρόνος Ισχύος Προσφορών:
 • Ως ημερομηνίακαι ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/04/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 26/04/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 • Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (13) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (19.145,16) και η οποία θα  απευθύνεται στον Δήμο Χαλκηδόνος.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 19/06/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρακευή, 07/04/2023  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/04/2023, ημέρα Τετάρτη.

Υπεύθυνοι πληροφοριών:

Λυκοπούλου Μαρία – Θεοδοσία , τηλ. 23913 30164, e-mail: m.likopoulou@n3.syzefxis.gov.gr,

Μακρίνα Μηνάογλου, τηλ. 23913 30163, e-mail: m.minaoglou@n3.syzefxis.gov.gr,

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος. 

 

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___120922 (1)

περιλ κημδησ+διαυγεια

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΕΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟ-signed

ΕΣΥ 2023