Ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62568/4311/10-6-2024  Απόφαση Περιβαλλοντικού Προελέγχου της Δ/νσης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ:6ΥΞΔ4653Π8-Δ6Λ) σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ ΔΕ Κουφαλίων στο ΟΤ15 του οικισμού Καστανά.

Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για τη σημειακή τροποποίηση ΓΠΣ Κουφαλίων_1