Ανακοινώνεται ότι στις 20-06-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. στο γραφείο στο γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος (ταχ. δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 36,Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57 100, ισόγειο),  θα διενεργηθεί από αυτόν, παρουσία δύο υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής   Διεξαγωγής και αξιολόγησης Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 4.057.258,06€ (άνευ Φ.Π.Α. ).

 

8876_2024__ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ