Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει

 ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

εκτιμώμενης αξίας 4.057.258,06 € (άνευ Φ.Π.Α)

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016

 

1.Περιγραφή Αντικειμένου Έργου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Προχώματος, Δημοτικής Κοινότητας Προχώματος του Δήμου Χαλκηδόνος.

2. Πρόσβαση στα τεύχη:

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (https://dimoschalkidonos.gr), καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 208110.

 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορίατων έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)
 • Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ» πρέπει να έχουν ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται στο άρθρο 51, παρ. 14 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/03.07.2019) καθώς επίσης και  ελάχιστη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 52, παρ. 5 του Π.Δ. 71/2019  (ΦΕΚ 112Α/03.07.2019).
 • Οι όροι συμμετοχής στη διαδικασία, καθορίζονται αναλυτικότερα στην Διακήρυξη.
 1. Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση
  • Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 4.057.258,06€  άνευ Φ.Π.Α.(εμπίπτει στις διατάξεις του αρθ.1 παρ.10 του Ν.4281/2014 περί αντιστροφής υποχρέωσης καταβολής Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε:

 • Δαπάνη Εργασιών:945.987,02 €
 • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):277,66 €
 • Απρόβλεπτα: 439,70 €(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(β) του ν. 4412/2016, όπως ισχύει
 • Αναθεώρηση; 553,68 € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016)
 • Προβλέπεταιη Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 καθώς και η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της εγκεκριμένης Διακήρυξης.
  • Χρηματοδότηση

Κύριος του Δημοπρατούμενου έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος, από την οποία θα εκτελούνται οι πληρωμές.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ,  μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον  KAE : 15.01.00.043 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και τις σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024,2025 και 2026 της ΔΕΥΑΧ.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. 71α/2024 απόφαση ΔΣ της της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος (ΔΕΥΑΧ), με αρ.πρωτ. 2551/02-07-2024 (ΑΔΑΜ:24REQ015045039 και ΑΔΑ:Ψ6ΓΙΟΚ6Ρ-8Η5) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2024,2025 και 2026 και η με αρ. 71/2024 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΧ, με αρ.πρωτ. 2550/02-07-2024  (ΑΔΑΜ:24REQ015044186 και ΑΔΑ:Ψ1Σ1ΟΚ6Ρ-ΑΨ8) έγκρισης της πολυετούς ανάληψης.

 1. Προθεσμίες-Χρόνος Ισχύος Προσφορών:
 • Ως ημερομηνίακαι ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/08/2024,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
 • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεταιη 04/09/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.
 • Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σεΔεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 • Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (13) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των Ογδόντα ενός χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών  (81.145,16€) και απευθύνεται στην  Δ.Ε.Υ.Α .ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 29/10/2025, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή, 16/08/2024  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 23/08/2024, ημέρα Παρασκευή

Υπεύθυνη πληροφοριών:

Μακρίνα Μηνάογλου, τηλ. 23913 30163, e-mail: m.minaoglou@n3.syzefxis.gov.gr,

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου Χαλκηδόνος.

ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

01-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 88_2024

04-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

05-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

07-ΕΣΥ-1

ΕΕΕΣ ΠΡΟΧΩΜΑ 2024

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ