Διακηρύξεις

Όροι και Περίληψη διακήρυξης εκμισθώσεν κοινόχρηστων χώρων εγκαταστάσεων Λούνα Πάρκ στις Κοινότητες, Κουφαλίων, Μ. Μοναστηρίου, Λουδία, Χαλκηδόνας, Βαθυλάκκου

3α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ Βαθυλακκος_9ΗΩΞΩΗ2-15Γ 4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ ΒαθυλακκοςΨ9ΝΓΩΗ2-4ΟΧ 3α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_ΨΗΖΒΩΗ2-4ΩΤ 4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_6ΚΕΥΩΗ2-ΛΜΙ 3α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Μ.Μοναστηρι+Λουδίας_6ΕΑ8ΩΗ2-00Τ 4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΥΝ

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠ.ΑΡ.1530-α και 1530-βγ Ακινήτων Αγχιάλου

ορθή όροι 1530-βγ_609ΖΩΗ2-27Τ-3 ορθή περίληψη 1530-βγ_ΨΣΓΚΩΗ2-ΣΕ7-2 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αοιθ. 1530-α_966ΝΩΗ2-Υ6Γ-2 Περίληψη Διακήρυξης αριθ. 1530α_6ΧΤΒΩΗ2-Τ6Ω-2

Περισσότερα →