Ο Δήμος Χαλκηδόνος αποτελεί Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ’ εφαρμογή του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα όρια με τις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας και Κιλκίς και προέκυψε το 2011 από τη συνένωση των τριών Δήμων: Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνος.

Έδρα του είναι τα Κουφάλια, ιστορική έδρα η Γέφυρα και περιλαμβάνει 17 οικισμούς. Ο Δήμος Χαλκηδόνος έχει έκταση 364 τετ. χιλιόμετρα και πραγματικό πληθυσμό 30.030 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Η έδρα του Δήμου βρίσκεται σε απόσταση 35 χλμ από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Χαλκηδόνος βρίσκεται στην πεδιάδα της δυτικής Θεσσαλονίκης και χαρακτηρίζεται από τη διέλευση του Αξιού ποταμού. Όλες οι Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες χαρακτηρίζονται ως πεδινές. Πρόκειται, κατά βάση, για μία αγροτική περιοχή με παραπλήσια χαρακτηριστικά ανάπτυξης σε κάθε μια Δημοτική Ενότητα και κυρίως στις έδρες των πρώην Δήμων.
Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι τα Κουφάλια συγκεντρώνουν πολλές υπηρεσίες και λειτουργούν ως τοπικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή, ενώ ο Άγιος Αθανάσιος και η Χαλκηδόνα, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του μητροπολιτικού πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, λειτουργούν συμπληρωματικά ως περιφερειακά κέντρα.