Όροι και Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ.αρ.1797-4 και 1797-8 Ακινήτων Αγχιάλου

4α)όροι_Ψ5Γ4ΩΗ2-Υ57 5β)περήληψη_ΨΓΟ6ΩΗ2-ΟΜΡ 4γ)ΌΡΟΙ-9ΩΧΠΩΗ2-68Ψ-2 5α)περήληψη_9ΩΧΠΩΗ2-68Ψ...

Όροι και Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας του υπ.αρ.1266 αγροτεμαχίου Βαθυλάκκου

4α)ΌΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΡΕΡΟΩΗ2-651-1 5α) Περίληψη διακήρυξης-6ΣΓΨΩΗ2-ΔΛ6...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

17α)Διακήρυξη Δημοπρασίας κατ’οπιν τροποποίησης των όρων -111_9Λ02ΩΗ2-Θ1Ν 18α)Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας κατόπιν τροποποίησης των όρων -111_ΨΛΩ0ΩΗ2-ΩΛ5...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ » συνολικού προϋπολογισμού 59.999,08 € + 14.399,78 € για Φ.Π.Α.=74.398,85 €

Ο Δήμος Χαλκηδόνος, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, τη Σύμβαση για την κατασκευή του Έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ...

Όροι και Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του υπ.αρ.209 αγροτεμαχίου Σχολικού Κλήρου Αδένδρου

4α)ΔΙΑΚΥΞΗΡΥΞΗ_209_αδενδρου_ΡΒΡΩΩΗ2-7Ρ0 5α)ΠΕΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-209_Αδένδρου_ΨΦ3ΥΩΗ2-ΒΓΞ...