ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ έκτασης 3.239,72 τ.μ. από ΑΡ.6957 ΘΕΣΗ “ΒΙΤΟΜ” για εμπορικη χρηση

4α)Όροι διακήρυξης θέση_ΒΙΤΟΜ_ΡΓΓΡΩΗ2-3ΟΙ 5α)Περίληψη διακήρυξης-θέση ΒΙΤΟΜ_98ΨΗΩΗ2-Ν9Λ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΣΤΑΝΑ

4α)όροι διακήρυξης -195_Καστανά_6ΠΖΜΩΗ2-ΥΓ5 5α)Περίληψη διακήρυξης -195_Καστανά_6ΠΧΡΩΗ2-Ω2Ω...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ

4α)’Οροι διακηρύξεων _σχολ.Προχωμα_9ΓΖΦΩΗ2-Χ22 5α)Περίληψη διακηρύξεων_σχολ.Προχωματος_62ΘΙΩΗ2-7ΧΚ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΡ.4534 ΘΕΣΗ “ΤΑΒΑΣ” έκτασης 11.190τ.μ.

4α)Όροι διακήρυξης δημοπρασίας -4534_65ΔΘΩΗ2-Ω0Ν 5α)Περίληψη διακήρυξης -4534_93ΞΖΩΗ2-ΒΤΘ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ αρ.6936 αγρού -θέρη “ΝΗΣΙ” 8.033τ.μ.

4α) Όροι διακήρυξης δημοπρασίας -6936_ΡΚΡ7ΩΗ2-4Φ8 5α)Περίληψη διακήρυξης -6936_ΨΜ4ΜΩΗ2-ΙΙ5...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ έκτασης 5.175 τ.μ., από τον αρ.6957 αγρό – θέση “ΒΙΤΟΜ” Κουφαλίων

4α) Όροι διακήρυξης -6957 (5.175,00 τ.μ.)_6Χ1ΝΩΗ2-Λ1Υ 5α)Περίληψη διακήρυξης 6957 (5.175,00τ.μ.)_6Υ8ΩΩΗ2-8ΝΡ...