Δημοσιοποίηση ΜΠΕ του έργου: “Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με επέκταση ισχύος έως και 1.998KW, με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων” (ΠΕΤ: 2012440521)
Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου...
Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2024 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ) για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ.
Υποβολή των αιτήσεων από 27/07/2024 έως και 05/08/2024, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή...
Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2024 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Υποβολή των αιτήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr. Μαζίμε την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των...
Δημοσιοποίηση ΜΠΕ του έργου: “Λειτουργία του Ελληνικού Τμήματος του Αγωγού Μεταφοράς Προϊόντων Πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκόπια” (ΠΕΤ: 2403000314)
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ) ΣΟΧ 3-2024-ΘΕΣΗ 304- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
NEO_SOX 3-2024 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΗ 304 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 65-2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΔΑ 6ΑΦΓΩΗ2-5Ξ1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ) ΣΟΧ 3-2024-ΘΕΣΗ 303- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗ 303 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 61-2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ ΑΔΑ 6376ΩΗ2-ΞΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΣΗ...
Περιβαλλοντικός προέλεγχος για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 15 του οικισμού Καστανά
Ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62568/4311/10-6-2024  Απόφαση Περιβαλλοντικού Προελέγχου της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ:6ΥΞΔ4653Π8-Δ6Λ) σχετικά με τη σημειακή...
Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Χαλκηδόνος
Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας  (Σ.Α.Π.) στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4819/2021. Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των...