Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ωφελούμενων από την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση ...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2023, που εμπίπτουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2023, που εμπίπτουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΕΒΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΔΕ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΕΒΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ...

Επικαιροποίηση καταλόγου υπαλλήλων Δήμου Χαλκηδόνος που εντάσσονται στο Μη.Μ.Ε.Δ.

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Χαλκηδόνος, μετά την έκδοση της υπ. αρ. 10/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΟΓΕΩΗ2-8Τ4), προχώρησε στην επικαιροποίηση του καταλόγου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2-2-23 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΔΗΜΟΣ ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2-2-23 (1) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 3-2-23 ...