Υποβολή των αιτήσεων απο 20/01/2024 έως και 29/01/2024 και ώρα 15:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_62ΩΥΩΗ2-Ω2Μ

Για πληροφορίες πληροφορίες αποστολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χαλκηδόνος (αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Γιαλοψός Γεώργιος, τηλ. 2391330143).