Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση ΜΠΕ του έργου: “Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με επέκταση ισχύος έως και 1.998KW, με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων” (ΠΕΤ: 2012440521)

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διεξαγωγή

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2024 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ) για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ.

Υποβολή των αιτήσεων από 27/07/2024 έως και 05/08/2024, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,, στα γραφεία της υπηρεσίας μας

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2024 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Υποβολή των αιτήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr. Μαζίμε την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση ΜΠΕ του έργου: “Λειτουργία του Ελληνικού Τμήματος του Αγωγού Μεταφοράς Προϊόντων Πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκόπια” (ΠΕΤ: 2403000314)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ) ΣΟΧ 3-2024-ΘΕΣΗ 304- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

NEO_SOX 3-2024 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΗ 304 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 65-2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΔΑ 6ΑΦΓΩΗ2-5Ξ1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΧ 3 ΘΕΣΗ 304 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 65-2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΑΔΑ

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ) ΣΟΧ 3-2024-ΘΕΣΗ 303- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗ 303 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 61-2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ ΑΔΑ 6376ΩΗ2-ΞΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΣΗ 303 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 61-2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΔΑ 6ΑΞΣΩΗ2-Ψ70

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διεξαγωγής και αξιολόγησης Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

Ανακοινώνεται ότι στις 20-06-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. στο γραφείο στο γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος (ταχ. δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 36,Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57 100, ισόγειο),  θα διενεργηθεί από αυτόν,

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Περιβαλλοντικός προέλεγχος για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 15 του οικισμού Καστανά

Ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62568/4311/10-6-2024  Απόφαση Περιβαλλοντικού Προελέγχου της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ:6ΥΞΔ4653Π8-Δ6Λ) σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ ΔΕ Κουφαλίων στο ΟΤ15 του οικισμού Καστανά.

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Χαλκηδόνος

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας  (Σ.Α.Π.) στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4819/2021. Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των αναγκαίων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων Ευρωεκλογών 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2024

Μάθε Περισσότερα →