Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2024
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ .

Υποβολή των αιτήσεων από 19/04/2024 έως και 29/04/2024, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ 57100, Κουφάλια, Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2391330143).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3_2024_ΨΕ1ΠΩΗ2-ΠΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10.06.2021 (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 3_1_2024[15754]

ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (1)

ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ