ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

17α)Διακήρυξη Δημοπρασίας κατ’οπιν τροποποίησης των όρων -111_9Λ02ΩΗ2-Θ1Ν 18α)Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας κατόπιν τροποποίησης των όρων -111_ΨΛΩ0ΩΗ2-ΩΛ5...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ » συνολικού προϋπολογισμού 59.999,08 € + 14.399,78 € για Φ.Π.Α.=74.398,85 €

Ο Δήμος Χαλκηδόνος, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, τη Σύμβαση για την κατασκευή του Έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ...

Όροι και Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του υπ.αρ.209 αγροτεμαχίου Σχολικού Κλήρου Αδένδρου

4α)ΔΙΑΚΥΞΗΡΥΞΗ_209_αδενδρου_ΡΒΡΩΩΗ2-7Ρ0 5α)ΠΕΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-209_Αδένδρου_ΨΦ3ΥΩΗ2-ΒΓΞ...

Όροι -Περίληψη 1ης επαναληπτικής Δημοπρασίας του υπ.αρ.111 Σχολικού Κλήρου Χαλκηδόνας

8α) Όροι 1ης επαναληπτικής -111_ΨΘ6ΧΩΗ2-ΣΤΠ-2 9α)Περίληψη 1ης επαναληπτικής διακήρυξης -111_6ΡΜ9ΩΗ2-Ω63-1...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ έκτασης 3.239,72 τ.μ. από ΑΡ.6957 ΘΕΣΗ “ΒΙΤΟΜ” για εμπορικη χρηση

4α)Όροι διακήρυξης θέση_ΒΙΤΟΜ_ΡΓΓΡΩΗ2-3ΟΙ 5α)Περίληψη διακήρυξης-θέση ΒΙΤΟΜ_98ΨΗΩΗ2-Ν9Λ...